Projectkoor

Op zondag 8 september 2013 werd het liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk” in De Open Hof feestelijk in gebruik genomen. Enige maanden hiervoor, op zaterdag 25 mei 2013, werd dit liedboek aangeboden aan de verschillende kerken in Nederland en België die participeerden in dit liedboek. Het liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk” kan gezien worden als opvolger van het “Liedboek voor de kerken”(1973). Ongeveer 2/3 deel uit het “Liedboek voor de kerken” is overgenomen in het liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk”. Daarnaast zijn er een groot aantal nieuwe liederen te vinden in dit liedboek. We wilden de gemeente met een zekere regelmaat kennis laten maken met een nieuw lied uit dit liedboek. In december 2012 werd de cantor van De Open Hof benaderd om de invoering van het liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk” op zich te nemen. Hiervoor werden, in nauwe samenwerking met de commissie Eredienst, een beleidsplan kerkmuziek en een stappenplan invoering liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk” opgesteld. Deze plannen werden, na bespreking met de organisten, aangeboden aan de kerkenraad. Na goedkeuring door de kerkenraad werden de volgende acties ingezet:

  • Maandelijks, vanaf april 2013, werd een artikel over de achtergronden van het liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk” in de kerkbode geplaatst.
  • Op 8 september 2013 werd op de startzondag een workshop gehouden over dit liedboek.
  • Na deze workshop waren er verschillende activiteiten gepland, waarvan een aantal betrekking hadden op het liedboek.
  • Vanaf oktober 2013 is het zogenaamde ‘lied van de maand’ ingevoerd. Om de 3 à 4 weken werd er een nieuw lied aan de gemeente gepresenteerd. Dit lied werd ook uitvoerig besproken in de kerkbode.

Om de gemeente vertrouwd te laten raken met het lied van de maand, werd eind september 2013 een projectkoor in het leven geroepen. Elke vrijdagavond oefent dit koor van 19.00 – 19.30 uur nieuwe liederen uit het liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk”. Het lied van de maand zingt dit koor op de zondag voor de dienst, hierna zingt de gemeente dit lied. De zondagen hierna speelt de organist dit lied voor, waarna het weer door de gemeente gezongen wordt. Na 2 à 3 zondagen heeft de gemeente het lied zich goed eigen gemaakt en wordt het lied tijdens de dienst gezongen. Ook kan een predikant de medewerking van het koor inroepen. Vanaf 19.30 uur studeert het projectkoor op de vrijdagavond meerstemmige liederen in uit het liedboek. Voor koorleden is het mogelijk om één gedeelte van de koorrepetitie op de vrijdagavond mee te maken. Het koor bestaat uit zo’n 18 enthousiaste zangers.

Het projectkoor vindt haar oorsprong reeds in 1973, bij de uitgave van het Liedboek voor de Kerken. Ook toen moest de gemeente vertrouwd gemaakt worden met een aantal nieuwe liederen. Voor dit doel werd toen een cantorij opgericht. In het begin van de 21e eeuw is de cantorij opgeheven, kort daarna is het projectkoor in het leven geroepen. Met dit koor is een aantal malen het oratorium “Als de graankorrel niet in de aarde valt” tijdens de diensten in de 40-dagen-tijd gezongen. Ook is één maal met Pinksteren het oratorium “Aanwezig” ten gehore gebracht. Met kerst werden er Christmas Carols gezongen. Met verschillende malen een onderbreking van kortere of langere tijd heeft tot op de dag van vandaag een groep enthousiaste gemeenteleden zich in koorverband ingezet om in De Open Hof de lofzang gaande te houden.