ANBI – Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:   Diaconie Gereformeerde kerk Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoonnummer: 078 6821057
RSIN/Fiscaal nummer: 824125381
Website adres: www.deopenhof-hia.nl
E-mail: cvdiakenen@deopenhof-hia.nl
Adres: Schildmanstraat 72A
Postcode: 3342BS
Plaats: Hendrik-Ido-Ambacht

De Diaconie is een zelfstandig onderdeel van de Gereformeerde kerk Hendrik-Ido- Ambacht als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 van de kerkorde.

B. Samenstelling bestuur.

Het College van Diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Het college bestaat uit tenminste drie leden.

 C. Doelstelling/visie.

Het College van Diakenen bestaat uit vrijwilligers die door de kerkenraad zijn aangesteld om mensen die in nood zijn te helpen. Dit betreft zowel financieel (adviezen en ondersteuning) als sociaal (gebrek aan contacten). Het kernwoord van onze activiteiten is “dienen”.

D. Beloningsbeleid.

De Diaconie heeft geen medewerkers in loondienst. De leden van het College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

E. Verslag Activiteiten.

Het College van Diakenen legt rekening en verantwoording van de activiteiten af aan de kerkenraad die eindverantwoordelijk is.

F. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
De begrotingen en jaarrekeningen worden jaarlijks in verkorte vorm gepubliceerd in het kerkblad ‘De Open Hof’.

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Het onderstaande document geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
Opgenomen is de jaarrekening van 2023.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.