Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met de zorg voor en instandhouding van ons kerkgebouw met de bijbehorende technische installaties, waar we als gemeente op zondag en door de week een onderdak kunnen vinden. Dit geldt ook voor het Jeugdhuis waarin diverse activiteiten plaatsvinden. Onlangs is de AED naar buiten verplaatst, zodat deze beschikbaar is als buurt-AED. De komende tijd wordt aandacht besteed aan maatregelen om het gebouw, indien mogelijk, energie-neutraal te maken.

Het College van Kerkrentmeesters is ook verantwoordelijk voor de inkomsten en de uitgaven van de kerkelijke gemeente. Daarbij wordt alles in het werk gesteld om een verantwoord evenwicht te bereiken tussen beide. Hiertoe worden jaarlijks een begroting en een jaarrekening opgemaakt.

De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de wekelijkse collectes tijdens de kerkdienst. Andere bronnen van inkomsten zijn (o.a.) de verhuur van zalen en de advertenties in de kerkbode.

Ook is het college verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie en het kerkelijk archief. Het college is betrokken bij personele aangelegenheden van (betaalde) functionarissen.

Onze acties binnen de kerkelijke gemeente zijn:

  • In het najaar (september – oktober) vragen we met de Actie Nieuwsvoorziening uw bijdrage in de kosten die gemoeid zijn met het maken van de Kerkbode.
  • Aan het begin van het nieuwe (kalender-) jaar wordt u gevraagd aan te geven hoeveel uw Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) voor dat jaar bedraagt. Dit is de actie Kerkbalans.
  • Begin mei houden we de Solidariteitsactie. Met uw bijdrage bent u solidair met noodlijdende kerken.

Elly Benschop, secretaris
E-mail: cvkerkrentmeesters@deopenhof-hia.nl

kerkbalans