Uw Kerkenraad

Jazeker, Uw kerkenraad. De kerkenraad is immers gekozen uit de gemeente, door de gemeente en voor de gemeente.

Uit de gemeente:

De leden van de kerkenraad zijn vanzelf ook lid van onze gemeente en als zodanig een afspiegeling van al die geledingen die onze kerk telt. Tijdens kerkenraadsvergaderingen mag dat ook blijken. De leden zijn het lang niet altijd met elkaar eens. Er kan stevig gediscussieerd worden over onderwerpen die na aan het hart liggen. Dat gebeurt echter met respect voor de opvattingen van de ander en steeds in de wetenschap dat we allemaal zoeken naar Gods Koninkrijk.

Door de gemeente:

Het is God zelf die door zijn gemeente zusters en broeders roept tot het ambt van ouderling of diaken. Dat betekent ook dat het een ieder die zich geroepen voelt vrij staat, zich aan te melden voor een functie in de kerkenraad. Het is dan de gemeente die uiteindelijk beslist wie er in de kerkenraad zitting nemen. De tijd dat dit gebeurde in tweetallen, waarbij werd gestemd en de één werd verkozen en de ander werd afgewezen is natuurlijk lang voorbij, maar het principe staat nog steeds. Uiteindelijk beslist de gemeente.

Voor de gemeente:

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en neemt beslissingen over het wel en wee van onze kerk gebaseerd op Gods Woord, de door de kerkenraad vastgelegde visie en het daaruit voortvloeiende beleidsplan.

Leiding geven, maar dan vooral in de vorm van dienend zijn aan de gemeente en haar leden. De kerkenraad staat voor de uitdagende taak om – samen met de predikanten – in een tijd waarin kerkgang niet meer vanzelfsprekend is, toch vormen van geloofsbeleving te vinden die aansprekend zijn voor ouderen, maar beslist ook voor jongeren en de generatie daar tussenin.

 

Op weg naar een krachtige Open Hof gemeente voor de toekomst

Met ingang van het seizoen 2023-2024 zijn er vier clusters, die elk hun eigen jaarplan hebben gemaakt.

Cluster Zorg

Omzien naar elkaar is een gegeven binnen de kerk: we vinden het belangrijk dat mensen gezien worden en aandacht krijgen. Het ‘elkaar zien’ is een opdracht voor de hele gemeente: iedereen kan en mag hieraan bijdragen. We ervaren De Open Hof als een gemeenschap die naar elkaar omziet en oog heeft voor zijn of haar naaste. Als cluster Zorg proberen we er voor onze gemeenteleden te zijn, met een luisterend oor en open ogen.

Cluster Kerk in de wereld

Als kerk staan we niet met oogkleppen op in de wereld. We proberen over de grenzen van ons gemeentezijn heen te kijken en te zien waar nood is en waar behoefte is aan zorg. Zo zijn we kerk in de wereld op verschillende niveaus. We kijken dichterbij huis in ons eigen dorp waar we iets voor anderen kunnen betekenen, maar via onze contacten met kerk in actie ook over de landsgrenzen heen. We zijn ons bewust van de grote vragen van onze tijd en zoeken naar wegen om daar ons steentje aan bij te dragen. In dit cluster werken ‘groene kerk’, ‘ZWO’ (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) en de diaconie intensief samen om iets van die verantwoordelijkheid die we als gelovigen hebben waar te maken.

Cluster Inspiratie

Hoe blijven we als gemeente gaande? Waar putten we energie en inspiratie uit? In het cluster Inspiratie zoeken we voortdurend naar een verdieping van ons geloof: wat hebben we nodig om gaande te blijven in de wereld van vandaag. We merken dat het belangrijk is samen activiteiten te ondernemen en het (geloofs)gesprek gaande te houden. Daarom denken we niet alleen na over de erediensten, maar ook over activiteiten door de week.

Cluster Gastvrijheid

De Open Hof is voor velen van ons, gemeenteleden van De Open Hof, een tweede thuis, een plek waar je medemensen ontmoet, waar je inspiratie vindt en van waaruit je de wereld wordt ingestuurd. Het cluster Gastvrijheid denkt na over de vele aspecten die onze kerk tot een thuis maken. Het heeft de zorg voor het onderhoud van het gebouw, maar denkt ook na over manieren om gastvrijheid uit te stralen, zodat wie binnenkomt zich welkom weet. Naast het college van kerkrentmeesters zijn in dit cluster veel vrijwilligers zichtbaar en onzichtbaar aan de slag.

 

Wilt u meer weten neem dan contact op met :

Chris Meijer, voorzitter
E-mail: cjmeijer50@gmail.com

Jozien Romein, scriba (secretaris)
E-mail: scribaat@deopenhof-hia.nl

 

Foto 2024