Uw kerkenraad

Jazeker, Uw kerkenraad. De kerkenraad is immers gekozen uit de gemeente, door de gemeente en voor de gemeente.

Uit de gemeente:

De leden van de kerkenraad zijn vanzelf ook lid van onze gemeente en als zodanig een afspiegeling van al die geledingen die onze kerk telt. Tijdens kerkenraadsvergaderingen mag dat ook blijken. De leden zijn het lang niet altijd met elkaar eens. Er kan stevig gediscussieerd worden over onderwerpen die na aan het hart liggen. Dat gebeurt echter met respect voor de opvattingen van de ander en steeds in de wetenschap dat we allemaal zoeken naar Gods Koninkrijk.

Door de gemeente:

Het is God zelf die door zijn gemeente zusters en broeders roept tot het ambt van ouderling of diaken. Dat betekent ook dat het een ieder die zich geroepen voelt vrij staat, zich aan te melden voor een functie in de kerkenraad. Het is dan de gemeente die uiteindelijk beslist wie er in de kerkenraad zitting nemen. De tijd dat dit gebeurde in tweetallen, waarbij werd gestemd en de één werd verkozen en de ander werd afgewezen is natuurlijk lang voorbij, maar het principe staat nog steeds. Uiteindelijk beslist de gemeente.

Voor de gemeente:

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en neemt beslissingen over het wel en wee van onze kerk gebaseerd op Gods Woord, de door de kerkenraad vastgelegde visie en het daaruit voortvloeiende beleidsplan.

Leiding geven, maar dan vooral in de vorm van dienend zijn aan de gemeente en haar leden. De kerkenraad staat voor de uitdagende taak om – samen met de predikanten – in een tijd waarin kerkgang niet meer vanzelfsprekend is, toch vormen van geloofsbeleving te vinden die aansprekend zijn voor ouderen, maar beslist ook voor jongeren en de generatie daar tussenin.

Ideeën daarover zijn volop in ontwikkeling.

Wilt u meer weten neem dan contact op met :

Chris Meijer, voorzitter
E-mail: cjmeijer50@gmail.com

Hetty Dooren, scriba (secretaris)
E-mail: scribaat@deopenhof-hia.nl