Cluster Kerk in de wereld

Cluster Kerk in de wereld

Als kerk staan we niet met oogkleppen op in de wereld. We proberen over de grenzen van ons gemeentezijn heen te kijken en te zien waar nood is en waar behoefte is aan zorg. Zo zijn we kerk in de wereld op verschillende niveaus. We kijken dichterbij huis in ons eigen dorp waar we iets voor anderen kunnen betekenen, maar via onze contacten met kerk in actie ook over de landsgrenzen heen. We zijn ons bewust van de grote vragen van onze tijd en zoeken naar wegen om daar ons steentje aan bij te dragen. In dit cluster werken ‘groene kerk’, ‘ZWO’ (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) en de diaconie intensief samen om iets van die verantwoordelijkheid die we als gelovigen hebben waar te maken.

Wij participeren via het plaatselijk Interkerkelijk Diaconaal Beraad (een samenwerking tussen de verschillende kerkgenootschappen in HIA) in de Voedselbank, het project Schuldhulpmaatje en project HiP (hulp in praktijk).

 • Voor de Voedselbank en Schuldhulpmaatje kunt u contact opnemen met uw sectiediaken, zij zullen u indien nodig behulpzaam zijn in de contacten met instanties die een aanvraag in eerste instantie moeten beoordelen.
 • Voor een hulpaanvraag bij HiP kunt u terecht bij uw sectiediaken of rechtstreeks bij HiP, tel. 078-7802342. Hierbij moet u denken aan hulp bij het rijden naar ziekenhuis, boodschappen doen, de tuin verzorgen of wat kleine kluswerkzaamheden.

 • Voor het aanvragen van vakantie “met zorg en aandacht” voor hen die extra zorg nodig hebben, of als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger bij Het vakantiebureau die deze vakanties mogelijk maakt, kunt u contact opnemen met het College van Diakenen.

 

College van Diakenen

U kunt een beroep op ons doen voor: 

 • het aanvragen van vervoer naar de zondagse eredienst in De Open Hof (kerkauto) kunt u contact opnemen met Joke Lemson, telefoon: 06 498 286 88.
 • het aanvragen van kerktelefoon kunt u contact opnemen uw sectiediaken (zie hieronder) of met dhr. Fred Scholten, e-mail: fred@scholzijd.nl. Ook in geval van storing van de kerktelefoon kunt u met dhr. Scholten contact opnemen.

Wenst u bezoek van een diaken? U kunt een mail sturen naar cvdiakenen@deopenhof-hia.nl

Financiële bijdrage:

 

 • Wie het werk van de diaconie wil steunen met een financiële bijdrage kan een gift overmaken op het IBANnummer: NL78RABO0377554855 t.n.v. Diaconie van de Gereformeerde kerk.
 • Het RSIN nummer van de Diaconie Gereformeerde Kerk in Hendrik-Ido-Ambacht is 824125381. U kunt dit nummer nodig hebben bij het invullen van uw belastingaangifte.
 • Het e-mail adres van het College van diakenen is: cvdiakenen@deopenhof-hia.nl

Het moderamen van het college wordt gevormd door:

 • Voorzitter:                 Lex Figee
 • Secretaris:                 Marjan van Prooyen Schuurman
 • Penningmeester:     Wim Vroegindeweij

 

ZWO

Ondersteuning project kerk in actie:

Sinds 2021 heeft De Open Hof kerk zich verbonden aan een project van Kerk in Actie. Met de steun aan projecten van Kerk in Actie (link https://www.kerkinactie.nl/projecten) wil de ZWO-commissie de gemeente bewust maken van haar taak in de wereld door middel van  het steunen van concrete projecten en het geven van voorlichting hierover.

Met ingang van het jaar 2024 heeft De Open Hof kerk zich verbonden aan een project van Kerk in Actie. Met de steun aan projecten van Kerk in Actie (link https://www.kerkinactie.nl/projecten) wil de ZWO-commissie de gemeente bewust maken van haar taak in de wereld door middel van  het steunen van concrete projecten en het geven van voorlichting hierover.  Het betreft een project in Colombia genaamd `Duurzame agrarische ontwikkeling door Afro-Colombianen´.

De Chocó-regio in Colombia is één van de armste en meest onveilige gebieden van Colombia. De bewoners van deze regio zijn meestal zwart. Zij worden in Colombia ernstig gediscrimineerd. De regio heeft een enorme biodiversiteit, maar kampt ook met illegale mijnbouw, houtkap en geweld van rebellen, paramilitairen en drugsmaffia. De lokale bevolking zit altijd klem tussen deze groepen. Cocomopoca, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt inwoners van deze regio om via duurzame landbouw, met goed bosbeheer, hun inkomen te verhogen.
Cocomopoca bevordert in 46 dorpen de kleinschalige, duurzame, landbouwproductie. In nauwe samenwerking met kerken betrekt Cocomopoca ook jongeren hierbij. Kerk in Actie ondersteunt de volgende activiteiten van Cocomopoca:

  • verbeteren van een productie-unit voor het verwerken van suikerriet
  • bevorderen van kleinschalige cacaoproductie en teelt van suikerriet met respect voor biodiversiteit
  • bevorderen van groenteteelt door (vooral) jongeren en vrouwen in drie dorpen
  • basistraining voor jongeren over duurzaamheid en agrarische ontwikkeling, waardoor ze actief mee gaan doen aan dorpsbestuur. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de lokale kerken.

Zending en werelddiaconaat:

Naast de concrete projecten van Kerk in Actie die wij als Open Hof kerk steunen, zijn er ook vele andere activiteiten op het gebied van zending en werelddiaconaat die door Kerk in Actie worden ondernomen. De middelen die daarvoor benodigd zijn worden bijeengebracht door het houden van collectes. ZWO verzorgt deze collectes voor zending en werelddiaconaat, welke in het jaarlijkse collecterooster worden ingepland. Speciale aandacht wordt daarbij besteed aan de collectes in de veertigdagentijd (de periode voor Pasen). We volgen in die periode het collecterooster van Kerk in Actie en elke zondag in die periode worden de collectes toegelicht met Power Point-presentaties of video´s.

Overige activiteiten van ZWO:

In de weken voor Pasen organiseert de Diaconie samen met de ZWO-commissie de “Paasgroetenactie”. Binnenlandse- en buitenlandse gevangenen kunnen dan van de gemeenteleden een paasgroet ontvangen in de vorm van een kaart met een boodschap. Het betreft kaarten aan gewone gevangenen, maar ook aan gevangenen die om politieke of godsdienstige redenen opgesloten zijn en voorkomen op een lijst van Amnesty International.

In geval van natuurrampen of andere noodsituaties reageert de ZWO-commissie door het houden van een extra collecte voor, of het bijdragen uit eigen middelen aan, het lenigen van de eerste nood. Soms zijn het ook individuele gemeenteleden die in actie komen en om sponsoring van hun activiteit vragen. ZWO coördineert in die gevallen de fondsenwerving.

In het kader van ZWO worden goederen ingezameld, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het werk van Kerk in Actie. In de zgn. rode kratten die in de hal van de Open Hof kerk staan kunt u de volgende goederen inleveren:

 • Enkelvoudige ansichtkaarten met postzegel
 • Kapotte of verouderde mobiele telefoons
 • Lege of verlopen cartridges

ZWO is jaarlijks aanwezig op de door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht georganiseerde Zomerparkdag. Op deze dag presenteren maatschappelijke organisaties en verenigingen zich aan de burgers van de gemeente. Ook de Gereformeerde Open Hof kerk is daarbij aanwezig en wordt daarbij gesteund door ZWO.

Ten bate van de door de Open Hof kerk gesteunde projecten van Kerk in Actie wordt jaarlijks een kerstmarkt georganiseerd met een loterij. Veel meer dan alleen een manier om geld in te zamelen heeft deze kerstmarkt een verbindende functie gekregen. Veel eigen gemeenteleden bezoeken gedurende de dag de kerstmarkt en beleven deze als een manier om elkaar te ontmoeten. Ook bezoekers van buiten de eigen kerkelijke gemeente zijn van harte welkom en nemen de gelegenheid te baat kerststukjes , boeken, sieraden, bloemen/planten en fruit aan te schaffen. Kortom de kerstmarkt is een sociaal evenement voor heel de gemeente.

Contactpersoon: Kees Roodenburg, tel. 078-6820897

 

Groene Kerk 

De Open Hof wordt nu Groene Kerk genoemd en we zijn het ook!

Kerken kunnen zich aansluiten bij de Groene Kerk door een verzoek in te dienen. De Open Hof is geaccepteerd en als teken daarvan hangt er een bordje bij de ingang van de kerk. We hopen dat Ambacht een Fairtrade gemeente wordt en we zijn blij dat we het bordje Fairtrade al aan de kerk hebben kunnen bevestigen.

Groene Kerk zijn we eigenlijk al lang. Al vele jaren schenken we immers Fairtrade koffie. Al vele jaren zet onze gemeente zich in voor wie het minder hebben in deze wereld.

Toch denken we dat hernieuwde belangstelling voor duurzaamheid en eerlijk delen van belang is. Dat het goede doen voor elkaar, voor de samenleving en onze wereld vraagt om keuzes maken. Over die keuzes willen we met elkaar in gesprek. Wie mee wil denken in de werkgroep is van harte welkom. Stuur een email naar riakool@xs4all.nl

De werkgroep Groene Kerk bestaat uit: Anja van der Weijde en Ria Kool.