ZWO

 Ondersteuning project kerk in actie: (https://www.kerkinactie.nl)

Sinds 2021 heeft De Open Hof kerk zich verbonden aan een project van Kerk in Actie. Het betreft het project “Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldaviӗ”. De steun aan dit project loopt tenminste tot en met het jaar 2022. Na dit jaar wordt bezien of de steun nog noodzakelijk is dan wel dat er (een) ander(e) project(en) van Kerk in Actie gesteund gaan worden.

Met de steun aan projecten van Kerk in Actie (link https://www.kerkinactie.nl/projecten) wil de ZWO-commissie de gemeente bewust maken van haar taak in de wereld door middel van  het steunen van concrete projecten en het geven van voorlichting hierover.

Door de slechte economische omstandigheden in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen deze midden-leeftijdscategorie heeft een desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven.

Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar steun bij nodig. MCA ondersteunt kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties met training, advies en financiën.

In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om steun te geven en op te komen voor ouderen in hun dorp. Dit heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien dat ze wat kunnen betekenen voor anderen, krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Zij krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht die er is, want zij hebben veel te maken met eenzaamheid.

MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op aandrong om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjet-staat Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. Dankzij MCA kunnen de kerken hun krachten bundelen en bieden zij nu hulp.

Zending en werelddiaconaat:

Naast de concrete projecten van Kerk in Actie die wij als Open Hof kerk steunen, zijn er ook vele andere activiteiten op het gebied van zending en werelddiaconaat die door Kerk in Actie worden ondernomen. De middelen die daarvoor benodigd zijn worden bijeengebracht door het houden van collectes. ZWO verzorgt deze collectes voor zending en werelddiaconaat, welke in het jaarlijkse collecterooster worden ingepland. Speciale aandacht wordt daarbij besteed aan de collectes in de veertigdagentijd (de periode voor Pasen). We volgen in die periode het collecterooster van Kerk in Actie en elke zondag in die periode worden de collectes toegelicht met Power Point-presentaties of video´s.

Overige activiteiten van ZWO:

In de weken voor Pasen organiseert de Diaconie samen met de ZWO-commissie de “Paasgroetenactie”. Binnenlandse- en buitenlandse gevangenen kunnen dan van de gemeenteleden een paasgroet ontvangen in de vorm van een kaart met een boodschap. Het betreft kaarten aan gewone gevangenen, maar ook aan gevangenen die om politieke of godsdienstige redenen opgesloten zijn en voorkomen op een lijst van Amnesty International.

In geval van natuurrampen of andere noodsituaties reageert de ZWO-commissie door het houden van een extra collecte voor, of het bijdragen uit eigen middelen aan, het lenigen van de eerste nood. Soms zijn het ook individuele gemeenteleden die in actie komen en om sponsoring van hun activiteit vragen. ZWO coördineert in die gevallen de fondsenwerving.

In het kader van ZWO worden goederen ingezameld, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het werk van Kerk in Actie. In de zgn. rode kratten die in de hal van de Open Hof kerk staan kunt u de volgende goederen inleveren:

  • Enkelvoudige ansichtkaarten met postzegel
  • Kapotte of verouderde mobiele telefoons
  • Lege of verlopen cartridges

ZWO is jaarlijks aanwezig op de door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht georganiseerde Zomerparkdag. Op deze dag presenteren maatschappelijke organisaties en verenigingen zich aan de burgers van de gemeente. Ook de Gereformeerde Open Hof kerk is daarbij aanwezig en wordt daarbij gesteund door ZWO.

Ten bate van de door de Open Hof kerk gesteunde projecten van Kerk in Actie wordt jaarlijks een kerstmarkt georganiseerd met een loterij. Veel meer dan alleen een manier om geld in te zamelen heeft deze kerstmarkt een verbindende functie gekregen. Veel eigen gemeenteleden bezoeken gedurende de dag de kerstmarkt en beleven deze als een manier om elkaar te ontmoeten. Ook bezoekers van buiten de eigen kerkelijke gemeente zijn van harte welkom en nemen de gelegenheid te baat kerststukjes , boeken, sieraden, bloemen/planten en fruit aan te schaffen. Kortom de kerstmarkt is een sociaal evenement voor heel de gemeente.

Communicatie:

Regelmatig publiceert ZWO in de kerkbode en nieuwsbrieven over haar activiteiten. Daarnaast kunt u veel informatie over ZWO vinden op de website van Kerk in Actie. Via deze website kunt u zich ook abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief van Kerk in Actie waarin veel activiteiten zijn vermeld en worden toegelicht.

Vrijwilligers:

Was u altijd al geïnteresseerd in het werk van ZWO of bent u door het voorgaande geïnteresseerd geraakt en wilt u een bijdrage leveren aan de activiteiten van ZWO? Neem dan contact op met één van de leden van de ZWO-commissie.

Meer weten? Bel met:

Kees Roodenburg, tel. 078-6820897 of Peter Kooijman, tel. 078-6840029