Liturgie in beweging

04-07-14

 

Op verzoek van de kerkenraad heeft de commissie Eredienst zich gebogen over de verschillende liturgieën die gebruikt worden in De Open Hof. Er is gekeken naar de liturgieën van de eredienst door het jaar heen en van de eredienst in de zogenaamde ‘paarse’ tijd. Onder de paarse tijd verstaan wij advent en de veertigdagentijd. 

 

liturgieborden

Naast deze twee liturgieën is ook gekeken naar de liturgieën rond de viering van het heilig avondmaal en de bediening van de doop. De commissie heeft een voorstel gedaan aan de kerkenraad. De kerkenraad heeft de voorstellen besproken en in samenspraak met de commissie heeft de kerkenraad besloten per september met de enigszins veranderde liturgieën te starten. Via deze weg willen we u als gemeente op de hoogte brengen van de aanpassingen. We gaan in het komende seizoen de liturgieën beleven en ervaren. Daarna kijken we hoe het bevalt en kunnen we evalueren. Elke verandering heeft tijd nodig om te wennen en we zijn allemaal benieuwd hoe de ervaringen zullen zijn.

De veranderingen met betrekking tot de zondagse eredienst zitten voornamelijk aan het begin van de dienst. Voor de dienst wordt het lied van de maand geoefend. Vervolgens komen de ouderling van dienst, de diaken van dienst en de voorganger binnen. De ouderling heet iedereen welkom en doet de mededelingen. Vervolgens kondigt de ouderling het aanvangslied aan en zegt “We bereiden ons in stilte voor op de dienst”. De ouderling neemt dan naast de voorganger plaats. Na de stilte geeft de ouderling de voorganger een hand, zet de organist het aanvangslied in en gaat de gemeente staan. Na het aanvangslied volgen groet, bemoediging en eventueel drempelgebed. Daarna verloopt de dienst zoals we dat gewend zijn: zingen van een lied, kyriegebed en een glorialied, enzovoort.

In de ‘paarse’ periode gaat het iets anders. In de paarse periode wordt het klein gloria gezongen na het lied dat aansluit op de bemoediging en het drempelgebed. Vervolgens volgt het kyriegebed. In de ‘paarse’ periode wordt na het kyriegebed geen groot gloria gezongen, maar zingen we een meer ingetogen lied. Verder verloopt de dienst zoals bekend. Er is gekozen voor een ander gezongen amen: lied 431c. U allen waarschijnlijk wel bekend.

 

Voor de liturgie van het heilig avondmaal is het dienstboek aangehouden. Er is voor gekozen om brood en wijn al voor de dienst op de avondmaalstafel klaar te zetten. Met betrekking tot de vredegroet is afgesproken dat het een gesproken groet wordt. De voorganger zegt “De vrede van de HEER zij altijd met jullie” en de gemeente antwoordt vervolgens “Wij wensen elkaar de vrede van Christus”.

 

Ook voor de doopliturgie wordt in grote lijnen het dienstboek aangehouden. In de tekst van het doopgebed is keuze mogelijk en ook zijn er verschillende liedsuggesties.

 

In het komende seizoen zullen we vanaf de startzondag de verschillende liturgieën gaan gebruiken. We hopen dat we vele mooie diensten ter ere van onze God mogen vieren.

 

Indien u meer wilt weten of graag een overzicht van de liturgie wilt inzien, dan bent u van harte uitgenodigd om bij de predikanten aan te kloppen.

Namens de kerkenraad en de commissie Eredienst,
ds. Mariska Kloppenburg